Algemene voorwaarden

Heineken Nederland B.V. - Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Welkom op de website van Heineken Nederland B.V. Deze Algemene Voorwaarden en ons Privacy- en Cookie beleid (eveneens op deze website te vinden) zijn van toepassing als u deze website (de “Website”) bezoekt. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op al onze aanbiedingen en de aankopen die u doet via de Website.
1.2 Vóórdat u een koop op afstand aangaat via de Website, wordt aan u gevraagd akkoord te gaan met deze voorwaarden. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, kunt u geen producten kopen via de Website.
1.3 Deze algemene voorwaarden worden aan u ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat u deze op een eenvoudige manier kunt opslaan op een duurzame gegevensdrager. Op uw verzoek worden deze algemene voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos toegezonden.
1.4 Wij adviseren u een afdruk van deze voorwaarden te maken en te bewaren of een digitale kopie op te slaan. Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Bij het plaatsen van een nieuwe bestelling is de dan geldende versie van deze voorwaarden van toepassing. Raadpleeg s.v.p. bij elke bestelling de dan geldende versie van deze voorwaarden.

2. Identiteit van de ondernemer en contactgegevens
2.1 Heineken Nederland B.V., hierna te noemen “wij” of “HEINEKEN” Gevestigd te Amsterdam
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam KvK-nummer 33127977
Adres: Burgemeester Smeetsweg 1, 2382PH Zoeterwoude Postbus 500, 2380BA Zoeterwoude BTW-nummer NL001632553B01 Toepasselijke beroepsregels: Nederlandse Reclamecode (www.reclamecode.nl) Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (www.stiva.nl)

3. Onze Producten
3.1 Om artikelen te kunnen bestellen, dient u minimaal 18 jaar oud te zijn. Ook degene die de artikelen in ontvangst neemt dient minimaal 18 jaar te zijn (zie artikel 5.3).
3.2 De actuele prijzen van onze producten vindt u op de Website. De prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld. Er worden afleveringskosten in rekening gebracht, afhankelijk van het aantal producten dat u bestelt. De afleveringskosten en eventuele bijkomende kosten zijn vermeld op de Website. Indien u niet akkoord gaat met de afleveringskosten en/of het totaalbedrag, kunt u de bestelprocedure afbreken. Indien u de bestelprocedure voltooit, bent u de totaalprijs inclusief afleveringskosten verschuldigd.
3.3 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of andere wettelijke regelingen of bepalingen. In afwijking van het vorige lid kunnen wij producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen aanbieden.

4. Totstandkoming van de overeenkomst en betaling
4.1 De overeenkomst komt tot stand zodra wij uw bestelling via het bestelformulier op de Website ontvangen en u voldoet aan de gestelde voorwaarden. Tijdens de bestelprocedure kunt u de gegevens controleren en eventuele invoerfouten corrigeren. Lees en controleer s.v.p. elke pagina van de bestelprocedure voordat u verder klikt. Het is mogelijk meerdere producten tegelijkertijd te bestellen. Wij zijn gerechtigd bestellingen van producten met een verschillende levertijd te weigeren.
4.2 De betaalmogelijkheden zijn op de bestelpagina’s vermeld. Betalingen verlopen via een zogenaamde “payment service provider”. De algemene voorwaarden van de payment service provider zijn van toepassing op het betalingsproces.
4.3 Bij totstandkoming van de overeenkomst wordt het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. U kunt geen recht doen gelden op de uitvoering van de betreffende bestelling of dienst(en) en/of enige vergoeding, alvorens wij de betaling hebben ontvangen.
4.4 Na ontvangst van uw bestelling zenden wij u een bevestiging per e-mail (de “Bevestigingsmail”). Deze Bevestigingsmail bevat de essentiële elementen van de overeenkomst. U kunt de Bevestigingsmail afdrukken en opslaan. Als u geen Bevestigingsmail ontvangt binnen één werkdag nadat u het bestelformulier op de website heeft ingevuld, is geen overeenkomst tot stand gekomen en verzoeken wij u contact met ons op te nemen via het contactformulier via http://nl.heineken.com/contact
4.5 Wij kunnen ons - binnen de wettelijke kaders - op de hoogte stellen of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, kunnen wij een bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden.
4.6 Voor alle producten op de Website geldt: leverbaar zolang de voorraad strekt. Indien wij het product niet meer leveren, behouden wij ons het recht voor de koop te ontbinden; indien deze situatie zich voordoet zullen wij u per e-mail op de hoogte stellen.

5. Aflevering
5.1 Als plaats van levering geldt het adres in Nederland dat u aan ons kenbaar heeft gemaakt in het bestelformulier op de Website.
5.2 De bezorging wordt uitgevoerd door een post- of koeriersbedrijf. In de Bevestigingsmail treft u de verwachte afleverdatum aan. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen in de bezorging of verkeerde aflevering.
5.3 Degene die het bestelde product in ontvangst neemt dient minimaal 18 jaar te zijn. De bezorger kan vragen om een identiteitsbewijs. Indien geen persoon van 18 jaar of ouder aanwezig is om het bestelde product in ontvangst te nemen, is de bezorger gerechtigd afgifte van het product te weigeren en/of later opnieuw een poging te wagen het product te bezorgen, zonder hiertoe verplicht te zijn. Indien het product niet bezorgd kan worden op het tijdstip dat vermeld is in de Bevestigingsmail, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

6. Herroepingsrecht voor consumenten
6.1 Indien u consument bent, kunt u de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen ontbinden (herroepen). Wij mogen u vragen vrijwillig de reden hiervan aan ons te melden; u bent niet verplicht de reden aan ons op te geven.
6.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in zodra u of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder/bezorger is, het product ontvangt, of - als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld - de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product van deze bestelling heeft ontvangen. Behoudens tegenbewijs worden alle bestelde producten van één bestelling geacht tegelijkertijd afgeleverd te zijn.
6.3 Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die redelijkerwijs nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat het product uitsluitend behandeld en bekeken mag worden zoals dat gebruikelijk is in een winkel.
6.4 U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan beschreven is in artikel 6.3.
6.5 U kunt de overeenkomst ontbinden door het bijgevoegde formulier volledig in te vullen en binnen de bedenktijd van 14 dagen terug te sturen naar het adres dat vermeld is in het formulier. Ook kunt u de overeenkomst ontbinden door binnen de bedenktijd van 14 dagen een aangetekende brief met dezelfde gegevens te sturen naar het adres dat vermeld is in de bij het formulier behorende instructie. U kunt ook kiezen voor andere wijzen van verzending, bijv. verzending per gewone post. In de wet is bepaald dat de bewijslast voor de juiste en tijdige verzending van deze verklaring op de consument rust. Daarom raden wij verzending per gewone post af.
6.6 Als u gebruik maakt van dit herroepingsrecht voor consumenten, dient u de producten goed verpakt, compleet en in de originele staat terug te sturen naar:

Heineken Webshop
T.a.v. Afdeling Retouren
Antwoordnummer 1115
1700 VH HEERHUGOWAARD
Dit moet zo snel mogelijk gebeuren, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de in artikel 6.5 bedoelde melding.
6.7 De volgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht: a. verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, bijvoorbeeld bierflessen, biervaatjes of verpakkingen van andere levensmiddelen; b. volgens specificaties van u vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van u, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; c. producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben d. alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben; e. overige in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek genoemde producten en diensten.

7. Gevolgen van terugzending resp. herroeping
7.1 Als u een product aan ons terugzendt omdat het gebrekkig is, zullen wij u zonder verdere kosten een vervangend product zenden. In dat geval ontvangt u de koopprijs en verzendkosten van het oorspronkelijke product niet retour.
7.2 Als u de overeenkomst herroept (ontbindt) met inachtneming van artikel 6 en geen vervangend product wenst te ontvangen, vergoeden of crediteren wij de door u betaalde koopprijs, inclusief eventuele leveringskosten en andere bedragen die u ons betaald heeft voor het betreffende aan ons geretourneerde product, binnen 14 dagen nadat wij het correct ingevulde en tijdig ingediende herroepingsformulier of vergelijkbaar document hebben ontvangen. Tenzij wij aanbieden het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product terug hebben ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden naar het in artikel 6.6 genoemde adres, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7.3 Voor de wijze van terugbetaling nemen wij contact met u op, tenzij wij voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u heeft gebruikt.
7.4 Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, worden de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terugbetaald.

8 Intellectuele eigendomsrechten
8.1 De inhoud van deze Website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan, apps en overige programmatuur zijn beschermd door auteurs-, merk- en databankrechten. Deze rechten berusten bij HEINEKEN of de betreffende rechthebbende.
8.2 U mag deze Website uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelstelling van deze algemene voorwaarden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HEINEKEN is het niet toegestaan enig onderdeel van deze site te reproduceren, kopiëren, verveelvoudigen, afgeleide werken te vervaardigen of op enigerlei wijze te exploiteren.

10 Aansprakelijkheid
10.1 Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze Website en de aangeboden producten, diensten en software, kan HEINEKEN niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en afbeeldingen. HEINEKEN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de Website of ter beschikking gestelde programmatuur, apps, downloads of andere databestanden, en producten en diensten die aangekocht worden via deze Website.
Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van HEINEKEN gelden eveneens voor alle door HEINEKEN ingeschakelde hulppersonen en derden.
10.2 E-mails en andere via internet verzonden informatie zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. HEINEKEN staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan.
10.3 Wij spannen ons tot het uiterste in om zoveel mogelijk te waarborgen dat de Website en eventuele bestanden die via de Website worden aangeboden virusvrij zijn, maar een garantie kan niet gegeven worden.
10.4 Afbeeldingen op deze Website zijn voor illustratieve doeleinden. Hoewel wij ons inspannen om de kleuren accuraat te tonen, kunnen wij niet garanderen dat uw beeldscherm de kleuren correct weergeeft. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.

11 Vrijwaring
11.1 Door gebruik te maken van de Website vrijwaart u HEINEKEN van alle aanspraken die verband houden met het niet naleven van deze voorwaarden door u.

12 Slotbepalingen
12.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst kunnen binnen bekwame tijd nadat u gebreken in het geleverde product of de geleverde dienst heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons.
12.2 De artikelen 6 en 7 zijn van niet van toepassing indien de koper handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
12.3 HEINEKEN mag de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u overdragen aan een derde.
12.4 Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
20140617
Modelinstructie voor ontbinding / herroeping
Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt; voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Heineken Nederland B.V. via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt namelijk ook gebruik maken van de onderstaande contact gegevens.

Heineken Webshop
T.a.v. Bureau Consumenten Service
Antwoordnummer 19090
2300 VD Zoeterwoude

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan:

Heineken Webshop
T.a.v. Afdeling Retouren
Antwoordnummer 1115
1700 VH HEERHUGOWAARD
terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
Modelformulier voor herroeping koop op afstand
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan
Heineken Webshop
T.a.v. Bureau Consumenten Service
Antwoordnummer 19090
2300 VD Zoeterwoude
Of via het contactformulier
Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:
vul hierna de goederen in die u van ons gekocht heeft en die u terug stuurt
Aantal Omschrijving door mij
ontvangen
op
(vul datum in)
…… …………………………………………………………..….. ……………….
…… ..…………………………………………………………….. ……………….
Naam/Namen consument(en):
……………………………………………………………………………………………………….
Adres consument(en):
……………………………………………………………………………………………………….
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
……………………………………………………………………………………………………….
Datum
……………………………….