Verzenden & retourneren

6. Herroepingsrecht voor consumenten
6.1 Indien u consument bent, kunt u de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen ontbinden (herroepen). Wij mogen u vragen vrijwillig de reden hiervan aan ons te melden; u bent niet verplicht de reden aan ons op te geven.
6.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in zodra u of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder/bezorger is, het product ontvangt, of - als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld - de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product van deze bestelling heeft ontvangen. Behoudens tegenbewijs worden alle bestelde producten van één bestelling geacht tegelijkertijd afgeleverd te zijn.
6.3 Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die redelijkerwijs nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat het product uitsluitend behandeld en bekeken mag worden zoals dat gebruikelijk is in een winkel.
6.4 U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan beschreven is in artikel 6.3.
6.5 U kunt de overeenkomst ontbinden door het bijgevoegde formulier volledig in te vullen en binnen de bedenktijd van 14 dagen terug te sturen naar het adres dat vermeld is in het formulier. Ook kunt u de overeenkomst ontbinden door binnen de
bedenktijd van 14 dagen een aangetekende brief met dezelfde gegevens te sturen naar het adres dat vermeld is in de bij het formulier behorende instructie. U kunt ook kiezen voor andere wijzen van verzending, bijv. verzending per gewone post. In de wet is bepaald dat de bewijslast voor de juiste en tijdige verzending van deze verklaring op de consument rust. Daarom raden wij verzending per gewone post af.
6.6 Als u gebruik maakt van dit herroepingsrecht voor consumenten, dient u de producten goed verpakt, compleet en in de originele staat terug te sturen naar:

Heineken Webshop
T.a.v. Afdeling Retouren
Antwoordnummer 1115
1700 VH HEERHUGOWAARD

Dit moet zo snel mogelijk gebeuren, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de in artikel 6.5 bedoelde melding.
6.7 De volgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht: a. verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, bijvoorbeeld bierflessen, biervaatjes of verpakkingen van andere levensmiddelen; b. volgens specificaties van u vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van u, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; c. producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben d. alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben; e. overige in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek genoemde producten en diensten.

7. Gevolgen van terugzending resp. herroeping
7.1 Als u een product aan ons terugzendt omdat het gebrekkig is, zullen wij u zonder verdere kosten een vervangend product zenden. In dat geval ontvangt u de koopprijs en verzendkosten van het oorspronkelijke product niet retour.
7.2 Als u de overeenkomst herroept (ontbindt) met inachtneming van artikel 6 en geen vervangend product wenst te ontvangen, vergoeden of crediteren wij de door u betaalde koopprijs, inclusief eventuele leveringskosten en andere bedragen die u ons betaald heeft voor het betreffende aan ons geretourneerde product, binnen 14 dagen nadat wij het correct ingevulde en tijdig ingediende herroepingsformulier of vergelijkbaar document hebben ontvangen. Tenzij wij aanbieden het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product terug hebben ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden naar het in artikel 6.6 genoemde adres, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7.3 Voor de wijze van terugbetaling nemen wij contact met u op, tenzij wij voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u heeft gebruikt.
7.4 Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, worden de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terugbetaald.